pondelok 28. februára 2011

Ultrazvukové meranie hladiny ECHOSONIC II

Ultrazvukové meranie hladiny ECHOSONIC IIUltrazvukový senzor merania výšky do 2,5m –LU27,pripojenie 1“závit,mrtva zóna10 cm
do 7,5m –LU28,pripojenie 2“závit,mrtva zóna20 cm
do 10 m –LU29,pripojenie 2“závit,mrtva zóna20 cm
s malo šírkou ultrazvukového lúča(2°-3°).Odolné PVDF púzdro ho predurčuje
k merania v malých nádržiach s chemickými látkami a v nádržiach a kanáloch
odpadových vôd.Vhodný kontinuálne meranie hladiny (výstup 4...20mA)

Configuration – nastavenia, ľavá časť dialógového okna programu: 
nastavenie relé výstupov a  chybových stavov,  chybového stavu prúdu v slučke, hysterézie a výstupu 4-20 mA - meranie
výšky hladiny alebo vzdialenosti.  
Loop Fail Safe - definuje stav analógového signálu  pri strate signálu zo senzora:
Hold Last Value – výstup ostane na úrovni poslednej zaznamenanej hodnoty pri fungujúcom signáli.
Empty – výstup sa nastaví na hodnotu definovanú voľbou “Output of Empty”.
Full – výstup sa nastaví na opačnú hodnotu definovanú voľbou “Output of Empty”.
Overfill – výstup sa nastaví na úroveň 22 mA.
Output at Empty  - definuje hodnotu prúdového výstupu pri prázdnej nádrži – meranie výšky hladiny, alebo vzdialenosti. 
4 mA at Bottom – 4 mA pri dne nádrže
20 mA at Bottom – 20 mA pri dne nádrže
StartupCondition  - definuje hodnotu prúdového výstupu od zapnutia do obdržania signálu

Tank levels – hladinové úrovne nádrže, stredná časť dialógového okna programu: 
Units – jednotky merania
Sensor Height – vzdialenosť od dna nádrže po dno senzora
Fill Height – Maximálna výška kvapaliny v nádrži
   
Pravá časť dialógového okna programu : 
Write to unit – prenesenie nastavenia do EchoPodu
Wiring Diagram – zobrazenie/tlač schémy zapojenia podľa zadanej  konfigurácie
Advanced – nastavenie filtrácie ( priemerovanie) výstupov, pvevrátenej funkcie relé
Factory Config – nastavenia EchoPodu od výrobcu
Clear Screan   - vymazanie nastavení
Config File Name  - názov súboru s konfiguračnými údajmi
Open Config File – nastavenie konfigurácie do súboru
Save Config File – uloženie konfigurácie do súboru
Print Config File -  vytlačenie konfiguračného súboru
Dopyty na http://marweb.sk
Ultrazvukové meranie hladiny ECHOSONIC II

nedeľa 27. februára 2011

ECHOPOD Ultrazvukové meranie hladiny

ECHOPOD Ultrazvukové meranie hladiny

Ultrazvukové meranie hladiny ECHOPOD
Ultrazvukový senzor merania výšky do 1,25m s nízkou mrtvou zónou 5cm
A malo šírkou ultrazvukového lúča(2°).Odolné PVDF púzdro ho predurčuje
K merania v malých nádržiach s chemickými látkami a v nádržiach a kanáloch
Odpadových vôd.Vhodný pre sledovanie limitných hodnôt (4 relé) a
kontinuálne meranie hladiny (výstup 4...20mA)
EchoPod® sa dodáva s programovacím USB interface ( Fob), alebo bez
neho, s vitonovým montážnym krúžkom. 

Programovanie je pomocou PC software WebCal
®, po zapojení
príslušných vodičov do Fob:

Požiadavky na PC konfiguráciu:
Windows XP alebo 2000
10 mB miesta na hard disku
256 mA RAM
USB rozhranie
Pozn: po nastavení Echopodu a odbojení z Fob treba biely a zelený vodič zaizolovať
Configurations – nastavenia, ľavá časť dialógového okna programu: 
nastavenie relé výstupov a  chybových stavov,  chybového stavu prúdu v slučke, hysterézie a výstupu 4-20 mA - meranie
výšky hladiny alebo vzdialenosti.  
Number of Pumps – počet  čerpadiel:
Switch/Alarms Only – možno ovládať až 4 úrovne alarmov, ktoré sú určené na indikovanie vysokých / nízkych alarmov hladín
Pump/Valve,  2- Pumps/Valves – najskôr priraďuje  relé k vybranému počtu čerpadiel/ventilov, a  potom umožní pridanie
doplňujúcich spínačov/alarmov podľa počtu zostávajúcich relé
Pump/Valve Action – činnosť čerpdiel/ventilov:
Fills Tank – napĺňa nádrž – čerpadlá plniace nádrž požadujú “vypnutie” prepínača vysokého alarmu a zapnutie čerpadiel pod
touto úrovňou v jednoduchom alebo duplexovom mode. 
Empties Tank – vyprázdňuje nádrž – čerpadlá plniace nádrž požadujú “vypnutie” prepínača nízkeho   alarmu a zopnutie
čerpadiel nad touto úrovňou v jednoduchom alebo duplexovom móde. 
Pump/Valve mode – mód čerpadiel/ventilov
Simplex Pump Operation – kontroluje činnosť jedného čerpadla pri plnení alebo vyprázdňovaní
Lead Lag Pump Operation – činnosť čerpadiel s oneskorením – pripojené sú 2 čerpadlá k odčerpaniu nádrže. Každé z nich
má inú úroveň zapnutia a rovnakú úroveň vypnutia. Voľba je využívaná pri odčerpávaní nárazových prítokov, keď sú 
zapojené 2 čerpadlá.
 Duplex Pump Opertion – čerpadlá sa striedajú v činnosti, keď prvé vypne pri danej hladine, druhé zapne s čerpaním
rovnakého množstva.
 No Pump- bez kontroly čerpadiel, v tomto prípade bude aktivovaná voľba “Switch Points Only” – iba body prepnutia.
Relay Fail Safe – definuje stav relé pri strate signálu zo senzora:
Relays Off – rozopnutie relé
Relays On – zopnutie relé
Hold State – relé ostane v nezmenenom stave
Pumps/Valves Off – čerpadlá/ventily sú vypnuté
Pumps/Valves On – čerpadlá/ventily sú zapnuté
Switch/Alarm Configuration – nastavenie prepínačov/alarmov
High Alarm – alarm vysokej hladiny- ak hladina stúpne nad zadanú hodnotu, relé sa zopne. Alarm sa spustí pri stúpaní
hladiny.
Low  Alarm – alarm nízkej hladiny- ak hladina klesne pod zadanú hodnotu, relé sa zopne. Alarm sa spustí pri klesaní hladiny.
Switch Hysteresis/Deadband – zadanie hĺbkového rozsahu v okolí zadanej hladiny, čo zabraňuje kmitaniu relé pri oscilácii
hladiny v jej okolí
Loop Fail Safe - definuje stav analógového signálu  pri strate signálu zo senzora:
Hold Last Value – výstup ostane na úrovni poslednej zaznamenanej hodnoty pri fungujúcom signáli.
Empty – výstup sa nastaví na hodnotu definovanú voľbou “Output of Empty”.
Full – výstup sa nastaví na opačnú hodnotu definovanú voľbou “Output of Empty”.
Overfill – výstup sa nastaví na úroveň 22 mA.
Output at Empty  - definuje hodnotu prúdového výstupu pri prázdnej nádrži – meranie výšky hladiny, alebo vzdialenosti. 
4 mA at Bottom – 4 mA pri dne nádrže
20 mA at Bottom – 20 mA pri dne nádrže

Tank levels – hladinové úrovne nádrže, stredná časť dialógového okna programu: 
Units – jednotky merania
Sensor Height – vzdialenosť od dna nádrže po dno senzora
Fill Height – Maximálna výška kvapaliny v nádrži
1 až 4 –  výšky medzných úrovní od dna nádrže.          

Pravá časť dialógového okna programu : 
Write to unit – prenesenie nastavenia do EchoPodu
Wiring Diagram – zobrazenie/tlač schémy zapojenia podľa zadanej  konfigurácie
Advanced – nastavenie filtrácie ( priemerovanie) výstupov, pvevrátenej funkcie relé
Factory Config – nastavenia EchoPodu od výrobcu
Clear Screan   - vymazanie nastavení
Config File Name  - názov súboru s konfiguračnými údajmi
Open Config File – nastavenie konfigurácie do súboru
Save Config File – uloženie konfigurácie do súboru
Print Config File -  vytlačenie konfiguračného súboru
Dopyty na http://marweb.sk
ECHOPOD Ultrazvukové meranie hladiny

sobota 26. februára 2011

EasyTREK Ultrazvukové snímače hladiny

 EasyTREK Ultrazvukové snímače hladiny

EasyTREK predstavuje robustný, vysoko výkonný ultrazvukový snímač úrovne, spájajúcej vysielač a riadiacu elektroniku zabudovanú do jedného tela. EasyTREK šetrí náklady - EasyTREK je novou nízko-nákladovú jednotkou: obsahuje všetky sofistikované vlastnosti detekcie odraze všeobecne uznávaného meracieho systému EchoTREK zabalené do jedného obalu 2 - alebo 4 - drôtové jednotky EasyTREK.Pro nasadenie v nádrži ponúka 4-drôtová verzia jednoduchý snímač so sadou silových kontaktov relé, ktoré možno programovať použitím magnetického kľúča. Pre využitie v rozsiahlejších aplikáciách je vhodné použiť 2-drôtové snímače zapojenia do viacbodové siete na báze HART komunikácia pripojené buď k Nivelco MultiCONT riadiacej jednotke a alebo HART-modemu s PC. V oboch prípadoch možno snímač programovať skrze HART protokol.MĚŘENÍ TEKUTÍN - či už pre meranie úrovne hladiny tekutiny v nádržiach alebo nádržiach, alebo na meranie obsahu nádrže a alebo prúdenia otvoreným kanálom - EasyTREK ponúka odpověď.Všechny snímača EasyTREK využívajú zhodnú elektroniku pre spracovanie signálu a komunikáciu, líšia sa len snímač pre zabezpečenie odlišného rozsahu. Všetkých päť modelov je dostupných v 2-drôtové verziu a tri modely tiež ako 4-drôtové (osadené relé). Technické pozadie: Všetky skúsenosti firmy za mnoho rokov návrhu a výroby viac ako 50000 ultrazvukových snímačov boli zapracované do jednotiek EasyTREK. Zahrnuté sú nízko-rozptylové SenSonic technika zvukových pulzov snímače, softvér QUEST +, využitie adaptívneho spracovania signálov, teplotná kompenzácia a druhotná ochrana proti bleskom. Fyzické prevedenie 4 - a 2-drôtových snímačov sa zhodnú frekvencií senzorov je rovnaké - všetky sú umiestnené nad hladinou tekutiny, ktorú majú merať.
Dopyty na http://marweb.sk
EasyTREK Ultrazvukové snímače hladiny

piatok 25. februára 2011

Sitrans Probe Ultrazvukové meranie hladiny

 Sitrans Probe Ultrazvukové meranie hladiny

Sitrans Probe Ultrazvukové meranie hladiny.Tento do najmenších podrobností prepracovaný merací systém je kombináciou ultrazvukového senzora a elektroniky
v jednoduchom kompaktnom kryte z PVC.Ultrazvukový senzor a teplotné čidlo sú zapuzdrené vo výlisku z materiálu Tefzel s vysokou chemickou odolnosťou.Hladký senzor má samočistiacu funkciu, je odolný voči prilepeniu meraného média. Je ideálny pre použitie do korozívnych prostredí.
Ultrazvukový senzor vysiela nepretržito zvukové impulzy, ktoré sa odrážajú od meranej hladiny. Spracovaním casového oneskorenia medzi vyslaním zvukového signálu a príjmom odrazeného echa je kontinuálne meranie výška hladiny. Pre dosiahnutie optimálnej presnosti merania je signál sondy PROBE pred jeho prepočtom na vzdialenosť automaticky teplotne kompenzovaný. Spoľahlivé vyhodnotenie je zaručené
patentovaným softvér SONIC INTELLIGENCE ®, kedy je spolahlivo rozpozná skutočné echo od vedľajších falošných zvukových odrazu.Probe poskytuje možnosť digitálnej komunikácie a diaľkového prístupu pomocou komunikačného protokolu Hart

Dopyty na http://marweb.sk
Sitrans Probe Ultrazvukové meranie hladiny

streda 23. februára 2011

Sitrans Probe LU Ultrazvukové meranie hladiny

Sitrans Probe LU Ultrazvukové meranie hladiny

Sitrans Probe LU  je dvoj vodičová kompaktná ultrazvuková sonda, ktorá slúži na meranie výšky hladiny a objemu kvapalných látok v skladovacích nádobách. Sonda Sitrans Probe LU je ideálnym riešením pre monitorovanie výšky hladiny. Sonda je k dispozícii v dvoch meracích rozsahoch 0-6m a 0-12m .
Dopyty na http://marweb.sk
Sitrans Probe LU Ultrazvukové meranie hladiny

nedeľa 20. februára 2011

Ultrazvukové hladinomery ULM 53

Ultrazvukové hladinomery ULM 53

Ultrazvukové hladinomery ULM sú kompaktné meracie zariadenia obsahujúce elektroakustistický menič a elektronický modul. Hladinomery vysielajú pomocou elektroakustického meniča radu ultrazvukových impulzov, ktoré sa šíria smerom k hladine. Odrazená akustická vlna je spätne meničom prijatá a následne spracovaná v elektronickom module. Na základe doby šírenia jednotlivých impulzov k hladine a späť je elektronikou táto doba priemerovania, vykonaná teplotná kompenzácia a následne prevod na výstupný prúd (napätie).
Hladinomery vďaka bezdotykovému princípe snímania vhodné pre meranie výšky hladín rôznych kvapalných látok, odpadových vôd, kalov, suspenzií a pod Všetky nastavenia sa vykonáva pomocou dvoch tlačidiel umiestnených v hornej časti snímača. Hladinomer je vybavený optickou indikáciou stavu (STATE) i procesu nastavovania (MENU). Výstupy hladinomerov môžu byť prúdové alebo napäťové.
VARIANTY SNÍMAČOV
  ULM-53_-02-_ rozsah merania od 0,25 m do 2 m, celoplastové prevedenie, žiarič z PVDF, mechanické pripojenie so skrutkovaním G 1 ".
ULM-53_-06-_ rozsah merania od 0,25 m do 6 m, celoplastové prevedenie, žiarič z PVDF, mechanické pripojenie so skrutkovaním G 1 ½ ".
ULM-53_-10-_ rozsah merania od 0,5 m do 10 m, celoplastové púzdro, žiarič z PVDF, mechanické pripojenie prírubou z polyetylénu HDPE (verzia "N") alebo z hliníkovej zliatiny (verzia "Xi").
ULM-53_-20-_ rozsah merania od 0,5 m do 20 m, celoplastové púzdro, žiarič z PVDF, mechanické pripojenie prírubou z hliníkovej zliatiny.

Určené ku koherentnej meranie výšky hladín kvapalín, kašovitých a pastovitých hmôt
v otvorených i uzavretých nádobách, jímkach kanáloch, žľaboch a pod
Progresívna nastavenia pomocou dvoch tlačidiel
Možnosť aplikácie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (verzia Xi)
Optická indikácia stavu
Prúdový (4 ... 20 mA) alebo napäťový (0 ... 10 V) výstup
Inverzný režim (20 ... 4 mA a 10 ... 0 V)

Dopyty na http://marweb.sk
Ultrazvukové hladinomery ULM 53
 

sobota 19. februára 2011

VEGASON 61 Kompaktný ultrazvukový hladinomer pre kontinuálne Meranie výšky hladiny.

VEGASON 61 Kompaktný ultrazvukový hladinomer pre kontinuálne Meranie výšky hladiny.

Merací princíp Zo snímača sa k hladine meraného médiá vysielajú ultrazvukové impulzy s frekvenciou od 10 do 70 kHz. Impulzy sa šíria rýchlosťou zvuku, ktorá je závislá na parametroch prostredia nad hladinou, na hladine sa odrážajú a rovnakou rýchlosťou putujú spä. Odrazená vlna je následne prijatý sondou. Miri sa doba priechodu ultrazvukové vlny od vysielača cez odraz od hladiny spä k prijímaèi az namerané doby a rýchlosti zvuku sa vypočítava vzdialenosť od snímača k hladine.Spolehlivost a presnosť merania zaisťuje mikroprocesorom riadená elektronika a softvér Echofox, ktorý spracováva odrazené signály, potláča falošné odrazy a vypočítava presnú vzdialenosť k hladine meraného média. Meranie hladiny kvapalín Pre aplikácie Meranie hladín kvapalín slúži hladinomìry s frekvenciou medzi 30 a 70 kHz. Tieto snímače sú nezávislé na vlastnostiach médiá a sú ideálne pre použitie v aplikáciách vo vodnom hospodárstva a pre Meranie kyselín. Snímače sú tiež schválené pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu plynu. Meranie hladiny sypkých materiálov Pre aplikácie Meranie hladiny sypkých materiálov slúži hladinomery s frekvenciou medzi 10 a 30 kHz. Nižšia spínacia frekvencia dovoľuje podstatne lepšia priechod signálu prašným prostredím. Snímače sú tiež schválené pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu prachu. VEGASON 61Kompaktný ultrazvuková sonda pre kontinuálne merano výšky hladín Obzvlášt vhodný pre merano kvapalín a sypkých materiálov v najrôznejších priemyselných odvetviach, najmä vo vodnom hospodárstvo - Bezkontaktné Meranie - Snímač z PVDF - Presnost + / - 10mm - Spracovanie signálu ECHOFOX využívajúce Fuzzy-Logiku - Nastavenie pomocou modulu PLICSCOM alebo PC Meracie rozsah: - Kvapaliny: 0.25 ... 5 m - Sypké materiály: 0.25 ... 2 m 
Dopyty na http://marweb.sk
VEGASON 61 Kompaktný ultrazvukový hladinomer

ULM 70 ultrazvukové hladinomery

ULM 70 ultrazvukové hladinomery 

Ultrazvukové hladinomery ULM 70 sú kompaktné meracie zariadenia obsahujúce elektroakustistický menič, elektronický modul pre inteligentné vyhodnotenie prijatých signálov, prevodník a zobrazovacie modul. Hladinomery vysielajú pomocou elektroakustického meniča rad ultrazvukových impulzov, ktoré sa šíria smerom k hladine. Odrazená akustická vlna je spätne meničom prijatá a následne spracovaná v meracom module. Tu blok inteligentného hodnotenie vykoná odfiltrovaní rušivých signálov, porovnanie vyčisteného prijatého signálu s mapou falošných odrazov (napr. od miešadiel, rebríkov, výstuh, a pod) a následný výber žiaduceho odrazu (Echa). Na základe doby šírenia jednotlivých impulzov k hladine a späť a na základe meranej teploty v nádrži je vypočítaná aktuálna vzdialenosť k povrchu hladiny. Podľa výšky hladiny je potom nastavený výstup hladinomeru a meraný údaj je zobrazený na displeji.
VARIANTY
SNÍMAČOV
  ULM-70_-02-I rozsah merania od 0,15 m do 2 m, celoplastový žiarič PVDF, puzdro z hliníkovej zliatiny, mechanické pripojenie so skrutkovaním G 1 ".
ULM-70_-06-I rozsah merania od 0,25 m do 6 m, celoplastový žiarič PVDF, puzdro z hliníkovej zliatiny, mechanické pripojenie so skrutkovaním G 1 ½ ".
ULM-70_-10-I rozsah merania od 0,4 m do 10 m, celoplastový žiarič PVDF, puzdro z hliníkovej zliatiny, mechanické pripojenie prírubou z polyetylénu HDPE (verzia "N") alebo z hliníkovej zliatiny (verzia "Xi") .
ULM-70_-20-I rozsah merania od 0,5 m do 20 m, celoplastový žiarič PVDF, puzdro z hliníkovej zliatiny, mechanické pripojenie prírubou z hliníkovej zliatiny.

ULM 70 ultrazvukové hladinomery

 

streda 16. februára 2011

LMK 331 Vstavaná sonda

LMK 331 Vstavaná sonda

Vstavaná sonda LMK 331 bola navrhnutá špeciálne pre procesné meraciu techniku a pre meranie výšky hladiny.Použité keramické senzory sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti agresívnym médiám. Tlakovú prípojku je možné dodať v nerezovej ocele 1.4571 alebo pre obzvlášť agresívne médiá v PVDF alebo PVC.Díky čelnému umiestnenie tlakových senzorov je umožnené nasadenie aj v hustých alebo znečistených médiách. Senzor je k tlakovej prípojke tesnený pomocou tesnenia FKM. Po dohode možno dodať tesnenie iz iných materiálů.Pro použitie v procesnej meracej technike je možné dodať po dohode aj iné tlakové prípojky. Pri výbere kombinácie vhodné pre Vaše použitie Vám sú k dispozícii odborníci našich oddelení. Hlavné oblasti použitia snímačov: - Meranie výšky hladiny v otvorených nádržiach - Úprava vody a odpadových vôd - Papierenský priemysel - Chemický priemysel Výhody - Keramický senzor bez olejovej náplne s vysokou odolnosťou proti agresívnym médiám ako sú kyseliny a lúhy - Nízka chyba vplyvom teploty - Dlhodobá stabilita - Presnosť podľa IEC 60770: 0,5% FSO - Prevedenie Ex: iba pre 4. .. 20mA / 2-vodič (TÜV 03 ATEX 2005 X) - Zákaznícka prevedenie: - Špeciálne rozsahy Popis - Tlustovrstvý keramický senzor - Čelné membrána - Tlaková prípojka z nerezovej ocele alebo PVDF - Menovitý tlak od 0. .. 160 mbar do 0. .. 60 bar
Dopyty na http://marweb.sk
LMK 331 Vstavaná sonda

utorok 15. februára 2011

LMK 351 Vstavaná sonda

LMK 351 Vstavaná sonda

Vstavaná sonda LMK 351 bola navrhnutá špeciálne pre procesné meraciu techniku a pre meranie výšky hladiny.Použitím kapacitného keramického senzora je dosiahnutá vynikajúcich meracích vlastností.Kapacitní keramický sensor sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti agresívnym médiám. Tlakovú prípojku je možné dodať v nerezovej ocele 1.4571 alebo pre obzvlášť agresívne médiá v PVDF alebo PVC.Čelní osadenie tlakových senzorov umožňuje nasadenie aj v hustých alebo znečistených médiách. Senzor je k tlakovej prípojke tesnený pomocou tesnenia FKM. Po dohode možno dodať tesnenie iz iných materiálů.Při výberu kombinácie vhodné pre Vaše použitie Vám sú k dispozícii odborníci našich oddelení. Hlavné oblasti použitia snímačov: - Meranie výšky hladiny - Chemický priemysel - Lekárska technika - Farmaceutický priemysel Výhody * Kapacitné keramický senzor bez olejovej náplne s vysokou odolnosťou proti agresívnym médiám ako sú kyseliny a lúhy * Nízka chyba vplyvom teploty * Dlhodobá stabilita * Prevedenie Ex: (nerezová tlaková prípojka) IBEX 05 ATEX 1069 X * Zákaznícka prevedenie: - Špeciálne rozsahy - Ďalšie prevedenie po dohode Popis * Kapacitné keramický senzor * Čelné membrána * Menovitý tlak od 0. .. 40 mbar do 0. .. 10bar (0. .. 40 cm H2O do 0. .. 100 m H2O) * Presnosť podľa IEC60770: 0,35% FSO ďalšie: 0,25% FSO
Dopyty na http://marweb.sk
LMK 351 Vstavaná sonda

pondelok 14. februára 2011

LMK 358 / LMK 358H Nerezová ponorná sonda výšky hladiny

LMK 358 / LMK 358H Nerezová ponorná sonda výšky hladiny

Ponorná sonda LMK 358 bola vyvinutá pre kontinuálne meranie výšky hladiny kvapalín a kalov. Základným prvkom je kapacitné keramický senzor.Nasazení na vizkózní médiá ako sú rôzne kaly, je možné po odstránení ochrannej krytky.Pro zjednodušenie údržby a skladovania sond je možné ľahko prostredníctvom špeciálneho konektora oddeliť káblový diel. Tak sú vylúčené nákladné elektromontážne operácie pri prípadnej zámene sond.U prevedení LMK 358 H sú teplotnú závislosť a nelinearita senzoru korigované mikroprocesorovou jednotkou elektroniky. Na analógovom výstupným signálu 4. .. 20mA je superponován signál štandardu HART. To umožňuje individuálne diaľkové nastavenie parametrov (nula, rozpätie, tlmenie). Sondu možno nasadiť v mnohých aplikačných oblastiach: - Meranie nízkych úrovní výšky hladiny - Meranie hladiny vo vodných tokoch, priehradných nádržiach - Monitoring spodných vôd - Čističky odpadových vôd, úpravne vôd - Chemický a farmaceutický priemysel Výhody * Nová možnosť prevedení pre zónu 0 s pružnou nerezovou ochrannou rúrkou kábla * Dlhodobá stabilita * Presnosť LMK 358 podľa IEC 60770:0,35% FSO / 0,25% FSO * Presnosť LMK 358 H podľa IEC 60770:0,2% FSO * H-verzia: HART ® - Komunikácia * Na želanie Ex-prevedenie:
      
(Iba 4. .. 20mA / 2-vodič)
      
LMK 358: IBEX 05 ATEX 1069 X
      
LMK 358H: FTZÚ 05 ATEX 0202 X * Zákaznícka prevedenie: špeciálne meracie rozsahy Popis * Kapacitné keramický senzor * Priemer 39,5 mm * Možnosť odpojenia káblového dielu * H-verzie: HART-Komunikácia * Menovité rozsahy od 0. .. 40 cm H2O do 0. .. 100 m H2O (0. .. 40 mbar do 0. .. 10 bar)

Dopyty na http://marweb.sk
LMK 358 - LMK 358H Nerezová ponorná sonda výšky hladiny

nedeľa 13. februára 2011

LMK 382, LMK 382H Nerezová ponorná sonda s kapacitným senzorom s keramickou oddeľovacou membránou

LMK 382, LMK 382H Nerezová ponorná sonda s kapacitným senzorom s keramickou oddeľovacou membránou
Ponorné sondy LMK 382 a LMK 382H boli vyvinuté špeciálne pre kontinuálne meranie výšky hladiny kvapalín v technológiách čistenia odpadových vôd a inak znečistených kvapalín s podielom pevných částic.Základem je mechanicky odolný kapacitný senzor s keramickou oddeľovacou membránou, s vysokou preťažiteľnosť a veľkou citlivosťou. Po odstránení ochrannej krytky je možné meranie hustých médií.Je možné voliť podľa nasadenia, materiál plášťa kábla (PVC, PUR a FEP). Naviac je možné kábel chrániť pružnú nerezovou trubkou, čo umožňuje nasadenie sondy priamo v prostredí zóny 0. Hlavné oblasti použitia: - Meranie nízkych úrovní výšky hladiny
  
v otvorených nádržiach - Meranie v studniach a vodojemoch - Monitoring spodných vôd - Technológia čistenia a úpravy vody - Chémia, farmácia Výhody * Nízka chyba vplyvom teploty * Vynikajúca linearita * Dlhodobá stabilita * Presnosť LMK 382: 0,35% / 0,25% FSO IEC 60770 * Presnosť LMK 382H: 0,2% FSO IEC 60770 * LMK 382 H: HART ® - Komunikácia (nastavenie nuly, rozpätie a tlmenie) * Ex-prevedení (len pre 4. .. 20mA / 2-vodič) LMK 382: IBExU05 ATEX 1069X
  
LMK 382 H: FTZÚ 05 ATEX 0202X * Na prianie: - Ochrana kábla - Membrána Al2O3 99,9% - Ďalšie zákaznícka prevedenie Popis * Priemer: 39,5 mm * Hydrostatické meranie výšky hladiny pri čistení odpadových vôd * Menovité rozsahy od 0. .. 40cm H2O do 0. .. 100mH2O (0. .. 40mbar do 0. .. 10 bar)

Dopyty na http://marweb.sk
LMK 382, LMK 382H Nerezová ponorná sonda s kapacitným senzorom s keramickou

sobota 12. februára 2011

LMK 457 Hydrostatické snímače výšky hladiny pre lodné prístroje

LMK 457 Hydrostatické snímače výšky hladiny pre lodné prístroje

Snímač výšky hladiny LMK 457 bol vyvinutý špeciálne pre aplikácie v lodných výstroj. Snímače sú určené pre meranie výšky hladiny kvapalných pastovitých médií v otvorených nádržích.Mechanicky robustný a pritom citlivý kapacitný senzor zaručuje presné meranie aj nízkych úrovní hladiny.Materiály puzdra - nerezová oceľ 1.4571 alebo bronz CuNiFe v spojení s radom variantov zástavby umožňujú široké nasadenie v oblasti stavby lodí. Je zaručená
zlučiteľnosť s médií, ktorá prichádza v tejto oblasti v úvahu.Snímače LMK 457 spĺňajú požiadavky pre certifikát GL a MFN (Det Norske Veritas).
Oblasť použitia:
- vyrovnávacej nádrže
- nádrže s palivom a olejmi
- nádrže úžitkovej a odpadovej vody
- meranie hladiny morskej vody
- lodné staviteľstvo

Popis
- kapacitné keramický senzor
- materiály: 1.4571; na želanie CuNiFe
- ponorné alebo prírubové prevedenie
- menovité rozsahy od 0. .. 40cm H2O do 0. .. 200mH2O (0. .. 40mbar do 0. .. 20 bar)

Dopyty na http://marweb.sk
LMK 457 Hydrostatické snímače výšky hladiny pre lodné prístroje