sobota 25. mája 2013

MaRweb.sk – Optimalizujte výrobu s ultrazvukovými prietokomermi Siemens

MaRweb.sk – Optimalizujte výrobu s ultrazvukovými prietokomermi Siemens

MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Prietokomery Ultrazvukové prietokomery
TLAK Snímače a spínače tlaku Snímače relatívneho tlaku

Siemens má širokú paletu ultrazvukových prietokomerov vhodných pre uhľovodíkové aplikácie. Príložné prietokomery Clamp-On sú vhodné pre kvapalinové aj plynové aplikácie. K dispozícii sú kufríkové prenosné meracie súpravy. Tie možno využívať na kontrolu alebo verifikáciu iných prietokomerov. Uvedené portfólio dopĺňa jednoduchý digitálny ultrazvukový prístroj na meranie hrúbky potrubia. Ak chceme príložným prietokomerom merať presný prietok, potrebujeme presne vedieť, aká je hrúbka potrubia. Ultrazvukové prietokomery zabudovateľné do potrubia.Senzor SITRANS FUS SONO 3100 v kombinácii s prevodníkom SITRANS FUS060 je ideálny na meranie kvapalín hlavne v petrochemickom priemysle. Prevodník spĺňa požiadavky noriem OIML R117 a ATEX. S komunikáciou  Profibus-PA je optimálnym riešením pre prepočítavacie systémy, na ktoré sa kladú vysoké požiadavky na presnosť a opakovateľnosť.
Prvýkrát od integrácie celosvetovo úspešnej divízie Flow koncernu Danfoss do koncernu Siemens bude ukázaná kompletná ponuka prístrojov pre meranie prietoku plynov a kvapalín: hmotnostné prietokomery SITRANS Massflo, magneticko-indukčné prietokomery SITRANS Magflo a ultrazvukové prietokomery SITRANS Sonoflo. Ako novinka bude prezentovaný magneticko-indukčné vodomer Sitrans F M MAG 8000, napájaný z batérie, vrátane zariadení pre prenos nameraných hodnôt prostredníctvom GSM.
Vystavená bude tiež kompletný rad prístrojov na meranie tlaku a tlakovej diferencie SITRANS P, počnúc najjednoduchšie radom snímačov s dvojvodičovým zapojením až po digitálny prevodník SITRANS P DS III s komunikáciou HART alebo Profibus-PA. Novinkou bude rad SITRANS P ZD – kompaktný snímač z nehrdzavejúcej ocele s displejom a prúdovým výstupom 4 až 20 mA. Snímač je určený predovšetkým pre aplikácie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Zavedené programovateľné prevodníky teploty SITRANS T s výstupom HART a Profibus-PA pre montáž do hlavíc čidiel či na lištu DIN budú doplnené novými senzory vhodnými pre použitie vo farmaceutických a potravinárskych prevádzkach s vysokými nárokmi na hygienu. Medzi novinky na meranie teploty patrí senzor teploty pre priamu montáž do média (bez jímky) v konštrukčnom prevedení rešpektujúcim odporúčania združení EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) a senzor teploty pre meranie teplôt na potrubiach DN 10 až DN 100 bez kontaktu s médiom.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

štvrtok 23. mája 2013

MaRweb.sk – Meranie výšky hladiny v priemysle pomocou VEGA

MaRweb.sk – Meranie výšky hladiny v priemysle pomocou VEGA

HLADINA  Vibračné meranie hladiny Radarové meranie hladiny
Výroba benzínu
Pri výrobe benzínu je ropa najprv odsolená a vyčistená a potom je v destilačných kolónach rozdelená na základné zložky (frakcia). Pri odlišných teplotách sa oddeľujú rôzne zložky. Médium je v spodnej časti kolóny ohriate na bod varu, v horných častiach kondenzát stúpa. Pre optimálnu prevádzku kolóny je zásadný presné meranie teploty, tlaku a hladiny.

Meranie hladiny
Výška hladiny v destilačných kolónach bola v minulosti meraná plavákovými systémy v obtokových stavoznakoch. Tento údržbový systém je stále častejšie nahradzovaný bezkontaktnými radarovými hladinomery. Súčasné obtokové komory môžu byť bežne použité k meraniu bez potreby stavoznak mechanicky upravovať. Vysoká teplota média v spodnej časti kolóny vyžaduje použitie špeciálnych snímačov. Pri prevádzkovej teplote až 400 ° C a tlaku do 16 MPa je optimálnym riešením hladinomer Vegapuls 66 .
Meranie tlaku
Pre sledovanie procesu je dôležitou hodnotou tlak vo vrchnej časti kolóny. Podľa typu môže destilácie prebiehať pri vákuu alebo pri extrémne vysokom tlaku. Obzvlášť vhodným prístrojom je tu prevodník tlaku Vegabar 61 s širokým prevádzkovým teplotným rozsahom. Žiadne problémy mu nerobí ani extrémne kolísanie teploty počas počiatočnej fázy procesu. Snímač s oddeľovačom je možné použiť pri teplotách do 400 ° C.
Meranie hladiny v komore obtokového stavoznaku
Ako alternatíva bezkontaktných radarových hladinomerov môžu byť na meranie hladiny v komore stavoznaku použité reflektometrická radarové hladinomery. Tieto prístroje sú založené na princípe vedených mikrovlnných impulzov, ktoré sú vysielané po tyči. Obtoková komora s tyčovou anténou tvorí koaxiálny systém. Vďaka tomu je možné spoľahlivo merať médiá s veľmi nízkou dielektrickou konštantou – menej ako 1,7. Ďalšou výhodou je, že pripojovacie rúrky stavoznaku spojené s nádržou nespôsobujú falošné odrazy. V týchto podmienkach sa uplatní hladinomer VEGAFLEX 66 , ktorý odoláva prevádzkovej teplote až 250 ° C.
Meranie hladiny radarovým hladinomerom
V náročných podmienkach reakčných nádrží sa veľmi dobre uplatní bezkontaktné meranie hladiny radarovým hladinomerom Vegapuls. Merací prístroj nie je v priamom kontakte s médiom a na anténe z PTFE takmer nevznikajú nánosy. Radarový princíp nie je ovplyvňovaný prevádzkovými podmienkami, ako sú teplota, tlak a výpary. Radarový hladinomer poskytuje presné výsledky dokonca aj v prípade silných turbulencií média, spôsobených miešadlami. Vzhľadom k tomu, že pri radarovom meraní sa vždy zisťuje aj vzdialenosť k hladine médiá, nie je meranie ovplyvňované zmenou hustoty média počas procesu. Pri výrobe živice je nutné používať prístroje z nehrdzavejúcich materiálov. Ochranný kryt antény z PTFE teda zaručuje optimálnu chemickú odolnosť. Pre zásobníky s teplotou presahujúcou 150 ° C je vhodným riešením hladinomer Vegapuls 62 s teplotným nástavcom.
Vegaswing 63 pre detekciu hladiny
Vzhľadom k svojej univerzálnosti sú v reakčných nádržiach s obľubou používané vibračné spínače Vegaswing 63 . Na ich správnu funkciu nemajú vplyv ani také prevádzkové podmienky, ako je vysoká viskozita, teplota až 250 ° C a tlak do 6,4 MPa. Pre náročnejšie prostredia sú k dispozícii verzie z odolnejších materiálov alebo v smaltovanom prevedení. Vibračné spínače Vegaswing môžu byť do systému implementované ako bezpečnostný systém vyhovujúci štandardu až SIL 2 av redundantným prevedenia až SIL 3.
Peniace médiá – žiadny problém pre meranie rozdielu tlaku
Radarová technika nemôže byť použitá, vytvára Ak sa na hladine médiá počas reakcie pena; tá totiž mikrovlnný signál pohlcuje. Vzhľadom na tieto okolnosti je najvhodnejším spôsobom merania hladiny tlaková diferencia za použitia dvoch prevodníkov tlaku . Snímač Vegabar 61, pracujúci pri prevádzkovej teplote až 400 ° C, meria hydrostatický tlak a jeho fungovanie nie je ovplyvňované penou na hladine. Úroveň sa určuje na základe rozdielu tlakov.
Meranie hladiny v silách s priemyselným hnojivom
Pre meranie hladiny veľmi abrazívnych látok, ako sú priemyselné hnojivá, je vhodným riešením bezkontaktné meracie princíp. Jeho prednosť možno vidieť v tom, že meranie nie je ovplyvňované prašnosťou, zmenami produktov ani silným prúdením vzduchu. Hladinomery Vegapuls 68 meria výšku hladiny média s absolútnou presnosťou . Vegapuls 68 poskytuje spoľahlivé výsledky dokonca aj z meraní pri rozsahoch väčších ako 40 m
Vegapuls 67 pre menšie a stredné zásobníky
Pre meranie v silách s výškou do 15 m je veľmi vhodný radarový hladinomer Vegapuls 67, ktorý využíva radarový spôsob merania. V uzavretých zásobníkoch je inštalovaný pomocou prítlačné príruby av otvorených zásobníkoch pomocou univerzálneho montážneho držiaka. Radarový spôsob merania nie je ovplyvňovaný vysokou prašnosťou.
Vegapuls 68 v silách s plastovým granulátom
Syntetické materiály v podobe granulátu alebo prášku majú zlé odrazové vlastnosti a pre spoľahlivé a presné meranie vyžadujú snímač s vysokou citlivosťou. Radarový hladinomer Vegapuls 68 , vyvinutý špeciálne na meranie sypkých materiálov, je do týchto podmienok vhodný aj pre svoj dynamický rozsah. Môže byť označený viacerými anténovým systémami, ktoré garantujú optimálny zameranie signálov.

Monitorovanie tlaku sondou Vegabar 64
Ak je sypký materiál dopravovaný do zásobníka pneumaticky, je pre prevádzku veľmi dôležité monitorovať tlak v zásobníku, aby nedochádzalo k upchatiu prachových filtrov a aby bol udržaný správny tlak v potrubí. Čelné keramická membrána meracie sondy Vegabar 64 je príhodná práve pri použití pneumatických dopravníkov. Robustný snímač odoláva abrazívnym médiám a poskytuje spoľahlivé údaje.
Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

 

streda 22. mája 2013

MaRweb.sk – Prehľad prenosných prístrojov GMC

MaRweb.sk – Prehľad prenosných prístrojov GMC

PROFITEST revízny prístroj, METRAHIT multimeter a SYSKON P1500 laboratórny zdroj

PRÍSTROJE Digitálne multimetre Revízne prístroje
Najpočetnejšou skupinou prístrojov v sortimente sú bezpochyby digitálne multimetre. Sú dostupné v niekoľkých radoch. Cenovo najdostupnejšie sú jednoduché multimetre METRAHIT TWO + a METRAHIT WORLD ponúkajúci meranie základných elektrických veličín s rozlíšením 6000 digitov.Strednú triedu tvoria prístroje METRAHIT PRO s rozlíšením 12 000 číslic a podstatne lepšiu funkčnou výbavou. Najvyššia skupinu tvoria multimetre METRAHIT EBASE ponúkajúci rozlíšenie 60 000 číslic, vysokú presnosť a okrem iného aj záznam nameraných hodnôt do internej pamäte. Vrcholom ponuky je potom univerzálny multimeter s integrovanou sieťovou analýzou vrátane merania harmonických METRAHIT ENERGY(obr. 1).
Revízne prístroje Profitest na revíziu elektrických inštalácií

V dnešnej dobe už ukončenou, napriek tomu však veľmi populárne združený revízny prístroj PROFITEST 0100S bol plne nahradený prístrojom novej generácie pod označením PROFITEST MASTER tvoria: Profitest MXTRA , Profitest MPRO , Profitest MTECH , Profitest MBASE. S prístrojom možno vykonávať všetky merania predpísané normami pre revízie elektrických zariadení. Prístroj je k dispozícii v štyroch variantoch. Najvyššia z nich, (Profitest MXTRA) ponúka okrem základných funkcií aj meranie impedancie slučky za prúdovým chráničom bez jeho vybavenia a takisto aj selektívne metódy merania uzemnenie pomocou klieští. Rad jednoúčelových prístrojov v odolnom prevedení potom tvoria merače impedancie slučiek PROFITEST C, merače izolácie METRISO C a merače zemných odporov GEOHM C.
Revízne prístroje Secutest na revíziu elektrických spotrebičov

SECUTEST SIII + je inteligentný, plne automatický, merací prístroj pre testovanie elektrickej bezpečnosti spotrebičov a ručného náradia. Vďaka svojej modulárnej koncepcii možno tento prístroj nakonfigurovať aj pre meranie a revízie zdravotníckej techniky. TG Basic je prenosný, batériovo napájaný prístroj pre revíziu spotrebičov predovšetkým tam, kde nie je dostupné sieťové napätie. Pre revízie pracovných strojov a meranie v rozvádzačoch je potom určený špeciálny prístroj PROFITEST 204, ktorý je možné pre tieto účely vybaviť vysokonapäťovým modulom až do 5,4 kV.
SYSKON  Laboratórne zdroje

Pôsobivý dizajn, intuitívne ovládanie, špičkové parametre, to sú len základné vlastnosti profesionálnych laboratórnych zdrojov známych pod názvom SYSKON. Dodávajú sa v troch výkonových variantoch, SYSKON P1500, SYSKON P3000 a SYSKON P4500. Jedná sa o výkonové jednosmerné spínané vysoko stabilizované laboratórne zdroje, kde špeciálne navrhnuté spínacie obvody v spojení s najnovšou technológiou výstupných stabilizačných a regulačných obvodov ponúka maximálnu dynamiku a veľmi krátke ustaľovacie časy, maximálnu účinnosť a minimálnu výkonovú stratu.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

Viac info tu www.marweb.sk

nedeľa 5. mája 2013

MaRweb.sk – Použitie snímačov tlaku a radarových hladinomerov vo farmaceutickom priemysle

MaRweb.sk – Použitie snímačov tlaku a radarových hladinomerov vo farmaceutickom priemysle 

TLAK Snímače relatívneho tlaku Snímače diferenčného tlaku Snímače a spínače tlaku
HLADINA Ponorné sondy hydrostatické Ultrazvukové meranie hladiny Vibračné meranie hladiny Radarové meranie hladiny Kapacitné meranie hladiny Plavákové spínače hladiny
Náročné prevádzkové podmienky farmaceutického priemyslu
Farmaceutický priemysel kladie veľké požiadavky na puzdrá snímačov, elektroniku a tiež snímacie prvky. Hygienické prevedenia a odolnosť proti čistenie sú dva základné požiadavky farmaceutického priemyslu. Plne automatické procesy (zahŕňajúce čistiace a sanitačné procesy CIP a SIP) vyžadujú presné a pokročilé metódy merania a vyspelú meraciu techniku. Pre prístroje od spoločnosti Vega Grieshaber KG to vzhľadom k tomu, že sú všetky komponenty navrhnuté podľa predpokladaných prevádzkových podmienok, nie je žiadny problém.
Bezpečnosť a spoľahlivosť
Dosiahnutie potrebnej úrovne bezpečnosti a spoľahlivosti je zabezpečené okrem iného možnosťou voľby verzií puzdra od plastového, cez hliníkové až po elektrolyticky leštené púzdro z nehrdzavejúcej ocele. Stupeň krytia je IP66, IP68 alebo až IP69K. Všetky snímače sú k dispozícii v iskrovo bezpečnej verzii (Ex ia) alebo v prevedení s pevným záverom (Ex d), a možno ich preto použiť v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Snímače je možné čistiť a sanitovať procesy CIP a SIP. Typ procesného pripojenia a tesniace materiály vyhovujú americkým nariadením FDA, 3-A i európskej norme EHEDG. K dispozícii je certifikát, že snímače zodpovedajú podmienkam príslušnej úrovne funkčnej bezpečnosti SIL podľa normy STN EN 61511.
Príklady použitia
Voda pre injekcie Voda pre injekcie (WFI, Water For Injection) je určená na výrobu liečiv, ktoré sa aplikujú parenterálne (mimo tráviaci systém), predovšetkým vo forme injekcií a infúzií, alebo sa používajú na výplachy. Vyrába sa z čistenej vody (PW, Purified Water) jej niekoľkonásobnou destiláciou. Pre to, aby sa zabránilo bakteriálnemu znečisteniu, je injekčná voda pri skladovaní v zásobníku kontinuálne udržiavaná v cirkulačnom obehu pri teplote 85 ° C a tlaku 0,3 MPa (3 bar). Všetky prvky, ktoré prídu s injekčnou vodou do styku, musia mať zaručené hygienické vlastnosti a musia odolávať procesom sanitácie.
Vegapuls 63  je radarový hladinomer, ktorý je vhodný špeciálne pre meranie výšky hladiny injekčnej vody v skladovacej nádrži. Bezkontaktné meranie nie je ovplyvňované tlakom alebo podtlakom. Čelné anténa hladinomeru Vegapuls 63 zároveň dovoľuje optimálne čistenie procesy CIP a SIP a zapuzdrenie antény do PTFE chráni snímač proti vode a vlhkosti.
Snímač tlaku Vegabar 74 je v kompaktnom prevedení as vysokým stupňom krytia. Možno ho preto inštalovať v prostredí, kde je vystavený čistenie pomocou parných trysiek a vysokotlakovou vodou.
Výroba enzýmov, proteínov a očkovacích látok v bioreaktoroch
Výroba liečiv často vyžaduje proces kultivácie obsahových buniek alebo mikroorganizmov v bioreaktoroch (fermentoroch). Všetky súčasti bioreaktorov, ktoré prichádzajú do styku s fermentovaným substrátom, musí byť sanitovatelné, pretože infekcia nežiaducimi mikroorganizmami vedie k znehodnoteniu produktu. Rýchlosť kultivácia buniek je riadená teplotou, privádzaním aeračného plynu a ovplyvňovaním kyslosti substrátu. Bioreaktory pracujú vo výbojkové režime, kedy je bioreaktor počas výroby jednej šarže produktu kompletne naplnený a po fermentácii opäť vyprázdnený, alebo v kontinuálnom režime, kedy je substrát postupne doplňovaný, popr. v semikontinuálním režime. Počas všetkých procesov sú nepretržite monitorované hladina a tlak v bioreaktora.
Optimálne vlastnosti pre meranie hladiny v týchto podmienkach opäť ponúkajú radarové hladinomery Vegapuls 63. Anténny systém môže byť jednoducho čistený a je odolný proti procesom SIP a CIP. Meranie neovplyvňujú zmeny hustoty produktu a jeho teploty.
Ideálnym riešením pre meranie tlaku v bioreaktoroch je snímač Vegabar 65 s hygienickou prírubou LA, opatrený membránou z 50μm hastelloye. Membrána je odolná proti chemickým cyklom čistenia a teplotným šokom pri sterilizácii.
Výroba mastí, krémov a gélov
Výroba farmaceutických mastí, krémov, gélov, pást a kataplazmat, súhrnne polotuhých prípravkov určených na aplikáciu na kožu alebo sliznice, je typický dávkový proces. Pri ukončení výroby každej šarže je nutné zariadenie vyčistiť, pretože vo farmácii sa jednotlivé šarže v žiadnom prípade nesmie zmiešať dohromady. Rovnako tak je potrebné starostlivé čistenie pri prechode na iný typ produktu. Počas miešania a výrobných procesov sa kontaminácii mikroorganizmami zabraňuje prekrytím produktu inertnými plynmi. Polotuhé prípravky sa dopravujú do plniacich staníc stlačeným vzduchom s tlakom približne 0,2 MPa (2 bar), ktorý musí byť tiež sterilné. Zariadenie v tomto type výroby musí odolávať teplotám do 145 ° C, podtlaku a umývacím prostriedkom.
Hydrostatický tlak pri meraní výšky hladiny a tiež pretlak sterilného vzduchu a inertných plynov sa určujú dvoma snímačmi tlaku Vegabar 65. Tieto snímače sú odolné proti teplotným šokom i vákuu. Pre detekciu polohy hladiny a vyprázdnenie zásobníka sú použité dva limitné vibračné spínače Vegaswing 61. Výhodou je ich nezávislosť na viskozite meraného média. Vďaka krátkym meracím vidličkám, s dĺžkou iba 40 mm, môže byť snímač inštalovaný priamo do potrubia. Hygienické pripojenie k zariadeniu zaručuje optimálnu možnosť čistenia. Sondy sú necitlivé na tvorbu nánosov, absolútne bezúdržbové a vysoko spoľahlivé.
Pena na hladine – žiadny problém pre hydrostatické meranie
Počas reakčných procesov vo farmácii niekedy vzniká na hladine produktov veľmi silná pena. Meranie polohy hladiny je potom ťažké. Spoľahlivou metódou v tomto prípade je meranie hydrostatického tlaku dvoma snímačmi .Výhodou sa dá využiť snímače Vegabar 61 , ktoré sú navyše použiteľné aj v extrémnych teplotách (-40 až +400 ° C) a vďaka chemicky odolným membránam dobre vzdorujú agresívnym látkam. V tlakovom zásobníku na obr 3 je jedným zo snímačov meraný celkový tlak, druhým tlak nad hladinou produktu – ich rozdiel je hydrostatický tlak; ďalej je inštalovaný limitný vibračný snímač Vegaswing 63.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

 

piatok 3. mája 2013

MaRweb.sk – Meranie pri spaľovaní odpadu

MaRweb.sk – Meranie pri spaľovaní odpadu

HLADINA Radarové meranie hladiny TLAK Snímače relatívneho tlaku
Náročné prevádzkové podmienky
V spaľovni je potrebné umiestniť na spaľovací rošt vysoké pece stanovené množstvo odpadu, ktoré postupuje vysokou pecou a je spaľované pri teplote udržiavanej na hodnote až 1 000 ° C .Preto je nutné dopravovať k roštu veľké množstvo vzduchu. Pre automatický a spoľahlivú prevádzku je potrebné používať modernú meraciu techniku, ktorá napr presne stanovujú množstvo dopravovaného vzduchu a jeho tlak.

Meranie prietoku vzduchu: Vegadif 55

Ku spaľovaciemu roštu je vháňaný zhora primárny vzduch a zdola sekundárne. Prietok vzduchu v každom príslušnom potrubí je meraný v úseku, ktorý obsahuje Venturiho trubicu. Ide o definovanú zúženú časť v potrubí, ktorá umožňuje merať prietočné množstvo tekutiny v potrubí podľa rozdielu tlaku v miestach zúženého prierezu trubice a pred ním. Pre presné meranie rozdielu tlaku je tu použitý prevodník tlakovej diferencie Vegadif 65 s kovovou membránou as meracím rozsahom vhodným. Výstupný signál 4 až 20 mA zodpovedá prietoku vzduchu. Výhodou tohto prevodníka je kovová meracia bunka, malé meracie rozsahy do 1 kPa a presnosť 0,075%.

Meranie tlaku dopravovaného vzduchu: Vegabar 52

Pre dodatočné monitorovanie oboch sekcií potrubia (2,5 až 6 kPa) je určený prevodník tlaku Vegabar 52. Vysoká pec je konštantne prevádzkovaná za malého podtlaku. Výhodou tohto prevodníka tlaku je okrem iného vysoký stupeň preťažiteľnosti a špeciálne vibračné odolnosť.

Meranie hrúbky vrstvy na rošte: Vegapuls 68

Pri spaľovaní je potrebné zabezpečiť, aby na rošte bola vrstva materiálu stanovenej hrúbky, teda asi 50 cm. Hrúbka vrstvy je meraná radarovým hladinomerom Vegapuls SR68  zo vzdialenosti približne 20 m Tento bezkontaktný radarový hladinomer novej generácie presne meria výšku hladiny cez spaľované plyny pri teplote okolo 800 ° C a cez plamene na rošte o teplote asi 1 000 ° C . Spoľahlivosť merania je zaistená presným zameraním mikrovlnného signálu. Tam, kde je potrebné merať výšku hladiny pri vysokých teplotách, je nutné zabezpečiť dokonalé chladenie elektroniky snímača. Túto funkciu vykonáva jednak chladič a tiež pripojený ofukovať systém. Preto je možné bez akýchkoľvek problémov merať pri teplote okolo 1 000 ° C. Hlavnou prednosťou tohto hladinomeru je jeho schopnosť merať zo vzdialenosti až 70 m Spoľahlivé fungovanie meracieho prístroja je zaistené dokonca aj pri meraní horúcich produktov. Vďaka tomu, že ho možno pripojiť na ofukovový systém, je tento prístroj bezúdržbový.

Meranie hladiny v odstruskovači: Vegabar 64 alebo Vegapuls 67

Stále horúce uhlíky padajú na konci spaľovacieho roštu do mokrého odstruskovače (wet deslagger), ktorý je zaplnený vodou. Výška jej hladiny je meraná redundantné sústavou dvoch snímačov Vegabar 64 a zmes vody a uhlíkov je automaticky vypúšťaná. Snímače sú opatrené kapacitné keramickou meracou bunkou Certec, ktorá je vysoko odolná proti abrazívnym uhlíkom. Keramická membrána snímačov je umiestnená absolútne v čele (prevedení front-flush) čo zabraňuje tvorbe usadenín v mieste pripojenia procese. Keramické meracie čidlo prepožičiava snímačom cenné vlastnosti: robustnosť, chemickú odolnosť a veľkú preťažiteľnosť (až 150krát). Špeciálna zafírová keramika s drsnosťou povrchu 0,5 mikrometrov je patentom firmy Vega.
V závislosti na hustote uhlíkov a ich tuhosti môžu vzniknúť extrémne nánosy a môžu sa tu nazhromaždiť zvyšky. V týchto prípadoch je vhodnejšie použiť bezkontaktný radarový hladinomer, napr Vegapuls 67. Meracie schopnosť tohto hladinomeru nie je dokonca ovplyvňovaná ani penou na hladine meraného povrchu. Vďaka zapouzdřenému anténnemu systému je tento hladinomer bezúdržbový.
Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

 

streda 1. mája 2013

MaRweb.sk – Spoľahlivé meranie hladiny kvapalných plynov

MaRweb.sk – Spoľahlivé meranie hladiny kvapalných plynov

HLADINA  Radarové meranie hladiny Kapacitné meranie hladiny
Spoločnosť MaRweb.sk – Meranie a Regulácia sa špecializuje na dodávky meracej techniky ako pre bežné úlohy, tak pre špeciálne merania v priemyselných prevádzkach. Ide prevažne o snímače na meranie výšky hladiny kvapalín, sypkých. Prístroje poskytujú užívateľovi spoľahlivé údaje o množstve meraného média, výške jeho hladiny a tlaku bez ohľadu na to, o aký materiál ide. Tento článok je zameraný na meranie množstva kvapalných plynov a s tým súvisiace meranie rozhrania kvapalín.
Skvapalnený ropný plyn (LPG) a skvapalnený zemný plyn (LNG)
Pri destilácii surovej ropy sú jednými z produktov kvapalné plyny ako propán a bután. Tieto plynné hmoty sú skladované buď v kvapalnom stave pri extrémne nízkych teplotách alebo pri vysokom tlaku alebo v guľových zásobníkoch (obr. Vegaswing)  alebo horizontálnych valcovitých nádržiach. Veľké požiadavky sú kladené na prevádzkovú spoľahlivosť použitých snímačov – vzhľadom na to, že zásobníky nemôžu byť otvorené po dobu niekoľkých rokov.Zemný plyn sa skvapalňuje ochladením predovšetkým pre jeho dopravu na veľké vzdialenosti. Uchováva sa v kryogénnych nádobách.

VEGASWING vibračný spínač pre kvapaliny

Limitné meranie hladiny: Vegaswing 63
Vďaka veľkej odolnosti proti tlaku (prevádzkový tlak až 6,4 MPa) a vďaka nepriepustnosti je Vegaswing 63 obzvlášť vhodný na detekciu kvapalných plynov. Tento snímač je spoľahlivý aj pre detekciu pri vyprázdňovaní nádrží, ktorá je dôležitá pre zabránenie vznietenia plynu. Limitné vibračné spínače kvapalín Vegaswing sú certifikované ako prístroje s úrovňou funkčnej bezpečnosti SIL 2. Výhodou uvedených snímačov je možnosť výberu z najrôznejších typov výstupných signálov, nezávislosť sondy na meranom médiu a schválenie ako ochrana proti pretečeniu podľa nemeckého zákona na ochranu vôd WHG.

VEGASWING 63 Limitní vibračný spínač pre kvapaliny

Meranie hladiny a rozhrania reflektometrickým radarovým hladinomerom VEGAFLEX 67
Reflektometrický radarový hladinomer VEGAFLEX 67 má merací rozsah až 6 m Je vhodný pre kontinuálne meranie výšky hladiny LPG a súčasné meranie rozhrania vody a LPG v nádržiach pre LPG. Časť vysielaného signálu sa odráža na hladine LPG a časť na rozhraní LPG a vody, ktorá je na dne nádrže. Spracovaním oboch odrazených signálov je možné presne merať rozhraní oboch kvapalín a určiť množstvo LPG v nádrži. Rovnaký hladinomer je možné použiť aj v úlohách, kde je potrebné merať rozhranie medzi nemiešajúcimi sa kvapalinami s veľkým rozdielom dielektrických konštánt, napr ropných produktov a vody. K dispozícii je aj koaxiálna tyčová verzia, obzvlášť vhodná na meranie médií so zlými odrazovými vlastnosťami. Výhodou hladinomerov VEGAFLEX je ich veľmi jednoduché nastavenie. Výstup je 4 až 20 mA a HART.

Vegaflex 67 reflektometrický radarový hladinomer
 
Meranie radarovým hladinomerom Vegapuls 68
Reflektometrické snímače s vedenou vlnou sú osvedčená a cenovo prijateľné riešenia, obzvlášť vo veľkých nádržiach. Problémy však môže pôsobiť kontakt meraného média s vlnovodom. Vysoko citlivý bezkontaktný radarový hladinomer Vegapuls 68 spoľahlivo meria hladinu kvapalných plynov bezkontaktne. Naviac pri použití guľového ventilu je možné dokonale oddeliť snímač od vnútorného priestoru nádoby. Preto je možná montáž aj demontáž snímača bez nutnosti vyprázdňovať nádrž.
Meranie hladiny pri veľmi nízkej teplote: Vegapuls 63
Vegapuls 63 je hladinomer zvlášť vhodný na meranie LNG v kryogénnych nádobách. Je ideálny na meranie pri extrémne nízkej prevádzkovej teplote. Vďaka zapuzdrené anténe s povlakom z PTFE môže byť používaný pri teplote média -200 ° C. Nevadí mu agresívne ani korozívne prostredie.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia